đấu giá

Mua cốt liệu

TCDD StubVAS TRAVERS TRAVERS NHÀ MÁY GIÁM ĐỐC Tổng hợp sẽ được mua ĐỐI TƯỢNG CỦA TENDER VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU Điều 1- Thông tin về quản trị kinh doanh 1.1. Kinh doanh [Xem tiếp ...]

đấu giá

Máy trộn bê tông B70

TCDD Enterprise Khu vực thứ 3 Ban quản trị B70 Máy ngủ bê tông sẽ được mua ĐỐI TƯỢNG CỦA NGƯỜI GIỚI THIỆU VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU Điều 1- Thông tin về chủ sở hữu của chính quyền 1.1. Kinh doanh [Xem tiếp ...]