dòng biển đen
CHUNG

Hôm nay trong Lịch sử: Dòng 8 Tháng 4 1922 Biển đen Sahara

Ngày nay trong Lịch sử, với Tuyến khai trường Biển Đen vào ngày 8 tháng 1922 năm 1920, các mỏ than đã được quân đội chuyển giao cho Bộ Thương mại. Trong thời kỳ Cộng hòa, nó được trực thuộc Bộ Kinh tế. Dòng này không được sử dụng sau những năm 1950, nhưng vẫn tồn tại cho đến năm 953. Các đường ray được tháo dỡ vào năm l54-XNUMX.