Mersin Metro Tender Made được chờ đợi từ lâu
KHAI THÁC

Kết quả đấu thầu Mersin Metro

Sở Giao thông Vận tải Thành phố Mersin đã tổ chức đấu thầu tàu điện ngầm được chờ đợi từ lâu vào ngày hôm nay. 13 công ty với các đối tác trong nước, nước ngoài và nước ngoài đã tham gia đấu thầu. Tender, Mersin [Xem tiếp ...]