những người được bao gồm trong lệnh giới nghiêm
06

Ai được miễn trong giới nghiêm?

Từ thời điểm dịch coronavirus bùng phát, các khuyến nghị của Bộ Y tế và Ủy ban Khoa học, phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch của chúng tôi; Quản lý nguy cơ dịch / lây truyền về sức khỏe cộng đồng và trật tự công cộng, [Xem tiếp ...]