Thông báo đấu thầu: Đấu thầu kết nối lối vào phía đông Marşandiz

CƠ SỞ LÝ LUẬN NHÀ NƯỚC TC


Đấu thầu cho sự đổi mới của sự tiếp tục của các con đường kết nối của lối vào phía đông
2.Regional Road Director-Direct-Direct-Direct
Đấu thầu có trách nhiệm: Öner ATABAY
Quản lý đấu giá Điện thoại: 0312 309 05 15 / 1271
Quản lý đấu thầu Fax: 8301
Ngày thông báo: 30.10.2012 00: 00: 00
Ihale Tarihi:06.11.2012 00:00:00-10:00
Giá
Phương pháp đấu thầu: Có sẵn trực tiếp
Chủ đề đấu thầu: Có sẵn trực tiếp
Số đăng ký:
Mail: omeratabay@tcd.gov.t


Hãy là người đầu tiên nhận xét

Yorumlar